fbpx

Hvem kan blive medlem

You Are Here: Home / Nye medlemmer / Hvem kan blive medlem

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.

A:
Virksomheder som driver vognmandsvirksomhed i henhold til lov om godskørsel
Virksomheder med det primære formål at udbyde transport og/eller logistikydelser.

B:
Som associeret medlem virksomheder, der har interesse i transport og logistik, og som efter bestyrelsens skøn, kan bidrage til at fremme transportbranchens interesser.
Associerede medlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer, men er ikke valgbare til generalforsamlingen og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

C:
Medarbejdende familiemedlemmer i familieejede virksomheder.

D:
Medejere af en virksomhed med flere indehavere.

E:
Som æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning optages personer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats inden for Sydøstjyllands Vognmandsforening.

F:
Som passivt medlem kan efter bestyrelsens accept optages personer, som har beklædt en ledelsesfunktion i en medlemsvirksomhed, som er eller indtil det foregående regnskabsår har været medlem af DTL, men som på grund af alder, pensionering eller sygdom er udtrådt af eller ophørt med at drive virksomhed.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.

Faktuelle forhold

Sydøstjyllands Vognmandsforening tæller ca. 150 medlemsvirksomheder geografisk beliggende fortrinsvis inden for det tidligere Vejle Amt og er først i 2000-tallet dannet som en fusion af 7 lokalforeninger, centreret omkring Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia.

Foreningen arrangerer 3-4 lokale medlemsmøder om året, hvor emnerne er orientering om aktuelle forhold, virksomhedsbesøg, studieture m.v.

Medlemsmøderne bidrager ligeledes til at udvikle faglige og sociale netværk mellem medlemmerne.

Sydøstjyllands Vognmandsforening har truffet aftaler med en række lokale og landsdækkende leverandører til branchen, hvorved medlemmerne tilbydes gunstige indkøbsbetingelser. Derudover arbejder man sammen med DTL for en god kontakt til en række af  branchens leverandører med fordelagtige indkøbsaftaler